Afvalbeleid: volgende Vlaamse regering moet duidelijke keuzes maken


woensdag, 12 maart, 2014

Op 11 maart kwamen 150 mensen uit lokale besturen in Antwerpen samen om bij te leren over ondergronds inzamelen van afval. Minder verkeer, hoge bevolkingsdichtheid, aandacht voor duurzaamheid en een nieuwe visie op dienstverlening aan de burger zijn drijfveren die gemeenten aanzetten tot het uitwerken van deze nieuwe manier van afval inzamelen. Naast dergelijke innovatieve ideeën zal een nieuwe Vlaamse regering zich moeten buigen over heel wat hete hangijzers, zoals de planning van de verwerkingscapaciteit voor restafval. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuw afval- en materialenplan dat samen met de lokale besturen de kringloop van materialen en afvalstromen zoveel mogelijk sluitend maakt. Vlaanderen legt zijn afvalbeleid traditioneel vast in afvalstoffenplannen die kracht van wet hebben. Het huidige afvalstoffenplan (voluit: Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen) dateert van 2007 en is aan herziening toe. De samenstelling van de bevolking verandert immers in ijltempo, en de ruimtelijke structuur verdicht. Afval blijven inzamelen zoals we tot nog toe deden, zal in de toekomst wellicht onvoldoende zijn om hoge recyclagecijfers te blijven halen. Dat laatste vereist daarenboven een verstandige aanpak van de afvalverwerking. Een echt materialenbeheer is pas mogelijk als de Vlaamse regering duidelijke keuzes durft maken in verband met de verwerkingscapaciteit voor restafval. Overcapaciteit, schaalvergroting en open grenzen hebben immers een nefaste invloed op het hergebruik van materialen. Het vernieuwde uitvoeringsplan zal tegelijk strikt en vernieuwend moeten zijn.